Репозитарій НПУ  

enpuir

   

 

 

 

Кафедра теорії та технології соціальної роботи з початку створення Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова, 1 вересня 2003 року, є самостійним  підрозділом  і  забезпечує  підготовку  бакалаврів,  спеціалістів та магістрів спеціальностей  „Соціальна  робота”,  „Соціальна  педагогіка”. Підготовка фахівців зі спеціальності  «Соціальна робота»  проводиться згідно з ліцензією серія АВ №363502 від 01.11.2007 р. (протокол  №67, Наказ  МОН  України від 9.07.2007 р. №1843-Л)  за видами освітньої діяльності.

Карпенко

Нині кафедру теорії та технології очолює доктор педагогічних наук, професор Олена Георгіївна Карпенко.

     Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та технології соціальної роботи налічує 12 осіб, серед яких: завідувач кафедри теорії та технології соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор Карпенко Олена Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент Савельчук Ірина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент Романова Наталія Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент Тименко Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент Артеменко Інна Едуардівна, кандидат педагогічних наук, доцент  Ковальчук Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент Синякова Віра Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент Голубенко Тетяна Олександрівна,  старший викладач Бибик Даря Дмитрівна, старший викладач Житинська Марія Олександрівна, викладач  Івженко Інна Борисівна, викладач Мельник Ірина Петрівна.

Враховуючи значний науковий потенціал та практичний досвід кафедри  теорії  та  технології  соціальної  роботи, за дорученням Міністерства освіти і науки України у 2005 році  колективом розроблено Державний  галузевий стандарт ступеневої підготовки фахівця за спеціальністю „Соціальна робота”  освітньо-кваліфікаційного  рівня  „бакалавр”.

 

кафедральне фото

 На кафедрі функціонує творчий колектив, який працює над науковою темою  "Теорія  і  технологія  навчання  і  виховання  в  системі  освіти". Згідно  цього  проводиться робота щодо створення   власної   моделі підготовки фахівців, зокрема, розглядаються  питання: підготовки  соціальних  працівників  в  умовах  університетської  освіти,   формування  позитивно  спрямованої  поведінки  молоді, професійного  спілкування,   розробки  технологій навчального  процесу, організаційного та науково-методичного забезпечення  тощо. 

Згідно з освітньо-професійною  програмою  підготовки  майбутніх  соціальних  працівників колектив кафедри самостійно та спільно з іншими науково-практичними працівниками НПУ  імені  М.П.Драгоманова  підготували за останні п’ять  років 28 методичних посібників,  методичних  рекомендацій та матеріалів. Викладачі кафедри є авторами багатьох відомих навчальних посібників з теорії соціальної педагогіки, соціальної роботи за ред. проф. В.П.Андрущенко, А.Й.Капської, О.Г.Карпенко, Н.Ф. Романової  та  ін.

Всі без винятку монографії, посібники, методичні матеріали видавалися за рахунок спонсорів, а також за рахунок Державного центру у справах дітей, сім’ї та молоді, Інституту у справах сім’ї та молоді, Ліги соціальних працівників України, міжнародної організації ЮНІСЕФ, Міжнародного дитячого християнського фонду тощо.

За програмами та матеріалами, розробленими кафедрою навчаються студенти багатьох вищих навчальних закладів України за сучасними напрямками у соціальній сфері “Актуальні  проблеми  теорії  та  практики  соціальної  роботи”, “Економіка  соціальної  роботи”, “Стратегічні  аспекти  формування  соціальної  політики”, “Технології  консультування  і  посередництва” тощо.

В умовах сьогодення колектив кафедри значну увагу приділяє приведенню відповідності процесу підготовки соціального працівника  до  сучасних вимог МОНМС  України. Виходячи з цього, колектив кафедри активно впроваджує нові ефективні форми навчання студентів на основі сучасних методів навчання (ділові та рольові ігри, спеціально створені тренінги, круглі столи, дискусії) та залучення студентів до науково-пошукової роботи.

Навчально-методичне  забезпечення

Згідно з освітньо-професійною  програмою  підготовки  майбутніх  соціальних  працівників колектив кафедри самостійно та спільно з іншими науково-практичними працівниками НПУ  імені  М.П.Драгоманова  підготували понад 30 навчальних та навчально-методичних посібників, рекомендацій з актуальних проблем соціальної роботи для студентів ВНЗ і соціальних працівників-практикантів.

За останні  ріки викладачами кафедри підготовлено:

 1. Теорія і практика професійного становлення соціального працівника: навчальний посібник./Карпенко О.Г. - К.: Видавничий дім «Слово», 2014.
 2. Теорія та практика соціальної роботи: навчальний посібник/ Карпенко О.Г., Романова Н.Ф. - К.: Видавничий дім «Слово», 2015.
 3. Соціальна робота: програми навчальних дисциплін спеціальності «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / За ред. Карпенко О.Г., Савельчук І.Б. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.
 4. Соціальна робота: програми навчальних дисциплін спеціальності «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр». / За ред. Карпенко О.Г., Савельчук І.Б. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.
 5. Голубенко Т.О. Основи патронажної роботи з людьми похилого віку / Т.О. Голубенко: методичний посібник. ― К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.
 6. Голубенко Т.О. Метод практичних ситуацій в процесі роботи студії / «Основи патронажної роботи з людьми похилого віку» / Т.О. Голубенко: методичні рекомендації. ― К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.
 7. Голубенко Т.О. Організація  патронажної роботи з людьми похилого віку як складова практики студентів спеціальності «Соціальна робота»: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Т.О. Голубенко: методичні рекомендації. ― К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.
 8. Голубенко Т.О. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку. / Т.О. Голубенко: методичний посібник. ― К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.
 9. Приходько А.Ф., Тименко В.М. Економічні основи соціальної роботи. Навчальний посібник/ За заг.ред. О.Г.Карпенко – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2012 .

 Практична підготовка

Згідно  вимог  Міністерства  освіти  та  науки  України  та  Положення  щодо  планування  та  організації  практики  в  НПУ  імені  М.П.Драгоманова,  майбутній  фахівець  соціальної  сфери повинен  опанувати  наступні видів  практики: навчальні: соціально-орієнтавана (волонтерська); професійно- орієнтована, організаційно-виховна (літня), виробничі: стажерська, науково-дослідна, переддипломна.

До кожного виду практика розроблені та надруковані щоденники студентів-практикантів(Навчальна професійно-орієнтована практика бакалаврів за спеціальністю соціальна робота: щоденник студента-практиканта. Практикум / О.В.Ковальчук. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. та ін.).

Наукова робота

На кафедрі функціонує творчий колектив, який працює над науковою темою  "Теорія  і  технологія  навчання  і  виховання  в  системі  освіти". Науковою проблемою є «Соціально-педагогічні основи професійної підготовки студента до соціальної роботи».

Згідно  цього  проводиться робота щодо створення   власної   моделі підготовки фахівців, зокрема, розглядаються  питання: підготовки  соціальних  працівників  в  умовах  університетської  освіти,   формування  позитивно  спрямованої  поведінки  молоді, професійного  спілкування,   розробки  технологій навчального  процесу, організаційного та науково-методичного забезпечення  тощо. 

На кафедрі соціальної роботи працювало 4 проблемні групи. В їх  роботі брало участь 70 студентів. Робота студентів в проблемних групах здійснювалася під керівництвом доц. Савельчук І.Б., проф. Карпенко О.Г.,  доц. Романова Н.Ф., викл. Івженко І.Б.

Теми проблемних  груп:

 1. «Актуальні проблеми взаємозв’язку теорії і практики соціальної роботи». Керівник проблемної групи: канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи Савельчук І.Б.
 2. „Професійна  компетентність  соціального  працівника  по  роботі  з  різними  категоріями  клієнтів”.  Керівник проблемної групи: докт.пед.наук., кафедри теорії та технології соціальної роботи Карпенко О.Г.
 3. «Технологічні аспекти формування здорового способу життя серед дітей та молоді». Керівник проблемної групи: канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи Романова Н.Ф.
 4. «Арт-студія BARVIA». Керівник проблемної групи: викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи Івженко І.Б.

Організація олімпіад та конкурсів

З 2005 по 2013 рік відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіад»  кафедрою теорії та технології соціальної роботи проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота». 

За результатами олімпіади видавався збірник «Студентські соціальні проекти: основні пріоритети та інноваційний досвід»/За ред. Г.І.Волинки.

Щорічно проводиться конкурс соціальних проектів «Соціальні інновації – погляд у майбутнє» під керівництво доц. Савельчук І.Б.

Також на кафедрі функціонує міжвузівська студентська студія «БУМЕРАНГ». Тренер та науковий консультант: канд. пед. н., доцент Романова Наталія Федорівна.

 

   
© NPUROUNDER